Vilka teorier finns för närvarande om de bakomliggande orsakerna till Doft- och Kemikalieöverkänslighet?  

Mer än sex procent av befolkningen lider av doft- och kemikalieöverkänslighet. Orsaken till sjukdomen är inte känd men kartläggning av ett helt nyupptäckt system för känselsinnet kan förhoppningsvis leda fram till ökad förståelse och nya behandlingsmetoder.  

Ett genombrott inom den medicinska forskningen kom med upptäckten av den förblindade bananflugan i Jerusalem som professor Baruch Minke upptäckte för ca 20 år sedan. Han visade att flugan saknade det som sedan kom att heta TRP-receptorerer. I dag vet man att vi har ca 30 receptorer i cellen (som är en del av vårt nervsystem och har till uppgift att fånga upp och vidaresända signaler). De reagerar på olika typer av påverkan och är avgörande för om vi ska uppleva smärta, beröring, temperatur och osmotiska förhållanden så som fuktig och torr luft.  

Enligt Eva Millqvist, forskare och allergolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset I Göteborg utlöses luftvägssymptom efter kontakt med starka dofter och kemikalier inte av luktsinnet och luktnerven utan via det Kemiska sinnet och Trigeminus respektive Vagusnerven.  

Reaktionerna tros bero på en överretbarhet i de sensoriska nerverna.  

I ögonen och de övre luftvägarna härstammar de sensoriska nerverna från den femte hjärnnerven-Trigeminus, i de nedre luftvägarna till stor del från den tionde hjärnnerven-Vagus. (Vagusnerven går ända ner i magen) När parfymångor når t ex ögonen hos en parfymöverkänslig människa signalerar de överreaktiva sensoriska nervändarna via Trigenimusnerven och en reaktion utlöses. Det kemiska sinnet överreagerar så att säga via de sensoriska nerverna.  

Det är den första hjärnnerven, Olfactorius, som normalt fömedlar luktimpulser. Om lukten övergår till att trigga igång en irritation eller negativ reaktion av t ex Ammoniak är det i stället den femte hjärnnerven, Trigeminus som är förmedlare. Doften tar så att säga fel väg.

Calcium fungerar som signal till den mänskliga cellen. Cellen försöker med "pumpar" i cellskalet att hålla en låg koncenteration av Calcium. När koncentrationen stiger i cellen fungerar den som en "slå-på-knapp" och ger en reaktion som skickas vidare för tolkning i hjärnan. För cellen innebär detta att Calcium läcker in i cellen och aktiviteten slås PÅ. Kruxet är att nu vilar aldrig cellen, (är avslagen), om den överkänslige inte sanerar bort det som triggar igång.  

Man har funnit specifika receptorer som fungerar som dörröppnare i cellskalet. De som är mest intressanta för oss finns i de sensoriska nervbanorna och reagerar/öppnar sig av kemikalier, kyla, värme.   

 En amerikansk forskargrupp har hittat den sk Capsaicinreceptorn och därmed bidragit till möjligheten att utveckla det test, Capsaicintestet, som utvecklats på Sahlgrenska Universitessjukhuset I Göteborg. Testet utgör tillsammans med patientens sjukdomshistoria underlaget till diagnosen Sensorisk Hyperreaktivitet, SHR.   

Vårt immunförsvar reagerar som om vi är utsatta för för höga doser av kemikalier. Troligen är det vår hyperreaktion i nervcellen med TRP-kanalernas receptorerer som sätter igång reaktionen tack vare signalsubstansen Calcium. Resultatet blir inflammationsreaktioner i luftvägarnas slemhinnor.    

Det är alltså i den mänskliga cellen man söker förklaringen till doft- och kemisk överkänslighet. Så långt en förklaringsmodell enligt Professor Eva Millqvist så som jag tolkar den. 

 

Solveig Enberg